حواله ارزی

حواله های ارزی عبارت است دستور پرداختی که توسط مشتری به بانک داده می‌شود تا بر اساس آن، بانک وجهی را از سپرده وی برداشت و به سپرده ذینفع نزد یکی از بانک های کارگزار در داخل و یا خارج از کشور واریز کند

حواله های ارزی بر دو نوع است:

حواله های ارزی صادره
این نوع حواله بنا به درخواست صدور حواله ارزی توسط مشتری و معرفی ارز حواله صادر می شود. بانک در کوتاه ترین زمان ممکن و از طریق سیستم سوئیفت نسبت به صدور حوالۀ ارزی عهدۀ کارگزاران خارجی در اقصی نقاط دنیا و داخلی اقدام می کند.

حواله های ارزی وارده
دستور پرداختی است از طرف کارگزاران (بانک های خارجی و داخلی) به این بانک ارسال می شود و پس از دریافت پیام سوئیفت در کوتاه ترین زمان ممکن به شعبۀ مربوطه اعلام و امکان دریافت وجه توسط مشتری فراهم می شود. در حال حاضر مقررات ارزی این اجازه را به ذینفع حواله می دهد که ارز حواله را در حساب های ارزی خود نگهداری یا به نرخ روز به بانک فروخته و یا به خارج از کشور حواله کند و حسب درخواست به ارز دیگر تبدیل کنددریافت حواله به ارزهای معتبر از طریق سیستم سوئیفت از اقصی نقاط دنیا در شبکۀ بانک امکان پذیر است.

مراحل صدور حواله چیست؟
مراجعه به شعبه
تامین ارز توسط مشتری
تکمیل برگ درخواست صدورحواله / انتقال ارز
مدارک مورد نیازاشخاص حقیقی : اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی .
اشخاص حقوقی : اصل و تصویر مدارک ثبتی و قانونی و هویتی اعم از اساسنامه ،‌شرکتنامه ، اظهار نامه ثبت شرکت و اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیران و صاحبان امضا شرکت باشد.